ประเภทสมาชิก

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ บริษัทจัดหางานไปต่างประเทศและเป็นผู้ถือใบอนุญาต โดยมีตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจเต็มซึ่งผู้แทนนั้นจะต้องมีรายได้ หรือเป็นผู้ถือหุ้น และมีตำแหน่งในบริษัทจัดหางานไปต่างประเทศนั้นซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานไปต่างประเทศ บริษัทค้ำประกันสินเชื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โรงเรียนฝึกอบรมฝีมือแรงงานไปต่างประเทศ สถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

คุณสมบัติของสมาชิก

ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

1. ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
1.3 ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ลงโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่กระทำโดยประมาท
1.4 ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
1.5 เป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงพอสมควร
1.6 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีจรรยาบรรณอันดีในการประกอบอาชีพ

2. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

2.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.2 มีฐานะมั่นคงพอสมควร

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม

ลำดับ

ประเภท

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก

ค่าบำรุงสมาคม (รายปี)

1

สมาชิกสามัญ

10,000 บาท

8,000 บาท

2

สมาชิกวิสามัญ

5,000 บาท

2,500 บาท

3

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ไม่มี

ไม่มี

เอกสารประกอบการยื่นสมัครเป็นสมาชิก

  1. ใบสมัครสมาชิก
  2. สำเนาใบอนุญตาจัดหางานไปต่างประเทศ
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือใบอนุญาต

Download Application Form

Register extraordinary member

Register ordinary member

รายชื่อสมาชิกของสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ
          ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
ลำดับ ชื่อบริษัทจัดหางาน ชื่อผู้รับอนุญาต ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ
1 บริษัทจัดหางาน กรุงเทพสุ้นฮวด เทรดดิ้ง จำกัด นายธนพัฒน์ ศิริสุข 48/63 หมู่ที่ 3 ซอยรามอินทรา 19 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  SUN FAR TRADING MANPOWER (BANGKOK) CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-970-7544
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.698/2534   โทรสาร/Fax: 02-970-7558
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
2 บริษัทจัดหางาน เกาสง โอเวอร์ซี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด นางสาววัสมล โชติสิงห์ 171/95 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  KAOHSIUNG OVERSEA MANPOWER DEVELOPMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-932-6308-9
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.925/2541   โทรสาร/Fax: 02-932-6625-6
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
3 บริษัทจัดหางาน เกริกส์ไทย เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด นายเกริกศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์ 84/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  GRERKS THAI ENTERPRISE RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-377-3440-2
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.119/2527   โทรสาร/Fax: 02-375-1015
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: www.grerksthai.com
4 บริษัทจัดหางาน แกรนด์ไทย โอเวอร์ซีส์ จำกัด นางเจนจิรา จาง 634 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  GRAND THAI OVERSEAS RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-934-5572
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1043/2545   โทรสาร/Fax: 02-934-7961
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
5 บริษัทจัดหางาน แกรนด์ เบ็ตเตอร์ จำกัด นางสาวฐานิศวร์ พณิชสกุลวัชร์ 1213/330 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  GRAND BETTER MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-530-9906
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1109/2550   โทรสาร/Fax: 02-530-9905
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
6 บริษัทจัดหางาน ขุนตาน วิศวกรรม จำกัด นายสมชาย อภิศักดิ์กุล 137/60 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  KHUN THAN ENGINEERING MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-541-8475
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.953/2542   โทรสาร/Fax: 02-541-9114
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
7 บริษัทจัดหางาน เค.ซี. คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเพาเวอร์ จำกัด นายเครือชัย ณ พัทลุง 32/3-4 ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400
  K.C. CONSULTANTS AND MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-277-6633, 02-277-8202, 02-277-2010
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.443/2528   โทรสาร/Fax: 02-275-7398
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
8 บริษัทจัดหางาน เค.ซี.คิวบ์ จำกัด นางสาวศรัญญา แซ่ย่าง 1213/371 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  K.C. CUBE MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-559-0919
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1134/2552   โทรสาร/Fax: 02-559-0918
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
9 บริษัทจัดหางาน เค.ที.เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางสุเนตร เลาวัณย์ศิริ 319/8-9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  K.T.M. INTERNATIONAL MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-271-4712-4
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.708/2534   โทรสาร/Fax: 02-271-4716, 02-616-1268
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
10 บริษัทจัดหางาน เค.เอส.แมนเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด นางสุจิตตราภรณ์ ศิริวรรณพร 3104/1-2 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  K.S. MANPOWER SUPPLY CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-731-2600 (12 สาย)
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.843/2537   โทรสาร/Fax: 02-375-7599, 02-731-2745
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
11 บริษัทจัดหางาน เค.แอล.เค.บราเธอร์ส จำกัด นายชิณพัฒน์ คุมสิทธิ์ธนสาร 17/9 หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  K.L.K. BROTHERS PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 042-464-570
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.949/2542   โทรสาร/Fax: 042-464-571, 02-9317916
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
12 บริษัทจัดหางาน เค.แอล.พร็อพเปอร์ตี้ จำกัด นางสาววริฐา รัตนารักษ์ 50/73 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  K.L. PROPERTY MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-583-4571-2, 02-584-6862
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.735/2534   โทรสาร/Fax: 02-5846862
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
13 บริษัทจัดหางาน โคราช เอส.เอส.เซอร์วิส จำกัด นายสมยศ พรหมมา 100/40 ถนนวิถาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  P.M.P. INTERNATIONAL MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-533-4471, 02-533-6123
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.216/2527   โทรสาร/Fax: 02-533-6162
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
14 บริษัทจัดหางาน คันทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางอำนวย สะอาด 227-228 ซอยเพชรเกษม 73/2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
  COUNTRY INTERNATIONAL PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-809-8535-6
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.959/2542   โทรสาร/Fax: 02-809-8534
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
15 บริษัทจัดหางาน เงินและทอง พัฒนา จำกัด นายเศกสรรค์ สุวรรณสาร 40/712-716 ชั้นที่ 1 ซอยนวมินทร์111 แยก 1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  SILVER AND GOLD DEVELOPMENT PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-946-8686
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1066/2546   โทรสาร/Fax: 02-946-7863
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: www.silverandgold.co.th
16 บริษัทจัดหางาน จูงใข อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นายเจ้าเฉียง แซ่เจียง 889/15 ซ.หมู่บ้านภาณุช ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
  JUNGKAI INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-691-6891-2
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1088/2548   โทรสาร/Fax: 02-691-6893
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
17 บริษัทจัดหางาน เจ.เอ.เวอร์ค แอพพลาย จำกัด นางณัฐพร วงค์เทียนชัย 41/20 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  J.A. WORK APPLY MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-941-5568-9
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1075/2547   โทรสาร/Fax: 02-941-5910
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
18 บริษัทจัดหางาน เจ.แอล.เอเจนซี่ จำกัด นายวรพล แซ่โจว 111/2-3 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
  J.L. AGENCY RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-577-2113 / 02-577-1296
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1093/2548   โทรสาร/Fax: 02-577-2854
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
19 บริษัทจัดหางาน เจ.อาร์. พาวเวอร์ไลน์ จำกัด นางอรวรรณ แซ่เตียว 41/444 ชั้น 1 หมู่ที่ 12 ซอยนวลจันทร์ 27 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  J.R. POWER LINE MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-944-4730-3
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.940/2542   โทรสาร/Fax: 02-510-4252
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
20 บริษัทจัดหางาน เจ.ไอ.เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางจิณณ์พศิกา โพธิ์งาม 209/91 ม.6 ซ.งามวงค์วาน 35 ถ.งามวงค์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  J.I.N. INTERNATIONAL RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-954-0740
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1133/2552   โทรสาร/Fax: 02-954-0900
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
21 บริษัทจัดหางาน ชินชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง 111/14 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส ซ.รามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
  CHIN CHAI MANPOWER INTERNATIONAL CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-187-1114
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1161/2554   โทรสาร/Fax: 02-187-1113 / 02-187-1242
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
22 บริษัทจัดหางาน ซี.แอล.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (1999) จำกัด นายกิตติเทพ ฐิติวณิชกุล 188/16 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  C L C INTERNATIONAL RECRUITMENT (1999) CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-437-7501, 02-437-3515
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.984/2543   โทรสาร/Fax: 02-862-5515
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
23 บริษัทจัดหางาน ซี แอนด์ เอ็ม บราเธอร์ส จำกัด นายนทมน เหล่าอรรถปรีชา 51/429-430 ซอยไดร์ฟอิน 3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  C & M BROTHERS RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-731-1487-90
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.879/2539   โทรสาร/Fax: 02-731-1486
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
24 บริษัทจัดหางาน เซบา เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด นางสุรณี จารุวรินท์ 9/74-75 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 7 ซอยนาคนิวาส 21 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  SHEBAH ENTERPRISE PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-538-6646
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1020/2544   โทรสาร/Fax: 02-538-0836
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
25 บริษัทจัดหางาน เซ้นท์ เมอริท จำกัด นางณิชา เกิดแสงดวง 636/9 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  SAINT MERIT PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-934-7900
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.948/2542   โทรสาร/Fax: 02-934-7907
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
26 บริษัทจัดหางาน แซม อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นางสาวปุณยนุชดี ยอดขวัญ 1084 ซอยยิ้มพัฒนา 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  SAM INTERNATIONAL ENTERPRISE MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-693-9124-5
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.109/2527   โทรสาร/Fax: 02-693-7109
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
27 บริษัทจัดหางาน ดับเบิลยู แอล เอช บิสซิเนส จำกัด นางสาวทัตติการณ์ เมืองทราย 62/3 ซอยจาริพิบูลย์ ถนนพิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  WLH BUSINESS MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-527-7913
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1040/2545   โทรสาร/Fax: 02-527-4754
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
28 บริษัทจัดหางาน ต้าจี๋ บิสซิเนส จำกัด นายจิรภัทร จูบาง 73/1 หมู่ที่ 9 ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
  TA GEE BUSSINESS MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-198-5713, 02-198-5578
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1168/2555   โทรสาร/Fax: 02-198-5578
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
29 บริษัทจัดหางาน เถาหยวน จำกัด นายสำราญ จารุนันทพาณิชย์ 177/21 หมู่ที่ 1 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  TAOYUAN MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-563-6028
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1166/2555   โทรสาร/Fax: 02-563-6049
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
30 บริษัทจัดหางาน ทรู โพซิชั่น จำกัด นางวรรณพร ฉือ 49/101 หมู่บ้านกฤติกร ซอย 5 ถนนนาคนิวาส 25 ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  TRUE POSITION MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-932-5335-6
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1117/2551   โทรสาร/Fax: 02-932-5300
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
31 บริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว จำกัด นายวชิระ สำเร็จตระกูล 59/1 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  T.W. BUSINESS RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-539-7143-7
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1014/2544   โทรสาร/Fax: 02-539-2524, 02-539-0368
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: www.tw-manpower.com
32 บริษัทจัดหางาน ที.ที.เอ็ม จำกัด นายวิสุทธิ์ สุทธิภาศิลป์ 7 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซอยประชาชื่น 9 ถนนประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  TTM MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-980-2021-3
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.726/2534   โทรสาร/Fax: 02-980-2025, 02-980-0228
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
33 บริษัทจัดหางาน ทีวีที-ทีน่า เซอร์วิส จำกัด นายเอนก เตชะสุริยวรกุล 1661 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  TVT-TINA SERVICE PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-530-9120-3
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1053/2545   โทรสาร/Fax: 02-530-9124-5
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
34 บริษัทจัดหางาน ที.เอช.กรีน จำกัด นางสาวนภารัตน์ เรืองสวัสดิ์ 1441 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  T.H. GREEN MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-530-7910-6
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1063/2546   โทรสาร/Fax: 02-559-3263
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
35 บริษัทจัดหางาน ที.เอ็น.วาย. ไทร์นิตี้ จำกัด นางสาวกฤษณา แซ่ย่าง 1213/378 หมู่บ้านศรีวราทาวน์ อิน ทาวน์ ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  T.N.Y. TRINITY MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-559-2359, 02-530-8152
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1089/2548   โทรสาร/Fax: 02-530-7922
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
36 บริษัทจัดหางาน ที.แอล.เวิลด์ไวด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด นางสาวเปรมสิริ ศิริฤกษ์โอภาส 68/112 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  T.L. WORLDWIDE DEVELOPMENT MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-728-1951
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1176/2556   โทรสาร/Fax: 02-1495739
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
37 บริษัทจัดหางาน ท็อปเทีย จำกัด นายสุรชัย หวังวัฒนานุกุล 334,336,338 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
  TOP TIER MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-433-4116-8
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.966/2542   โทรสาร/Fax: 02-424-9996
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
38 บริษัทจัดหางาน ไทยซินแทค แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด นางจินตนา อัศวทวีโชคชัย ชั้นที่ 1 เลขที่ 2 ซอยปุณณวิถี 31 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
  THAI SYNTAX TRAVEL SERVICE MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-730-5622-5
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.764/2535   โทรสาร/Fax: 02-730-5620, 02-331-6341
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
39 บริษัทจัดหางาน ไทยดีเลิศ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นายชาตรี มุ่งมั่นวิริยหาร 49/120-121 หมู่ที่ 2 ซอยต้นแทน ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  THAI DEE LEARD ENTERPRISE MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-962-2301-2
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1076/2547   โทรสาร/Fax: 02-962-3205
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
40 บริษัทจัดหางาน ไทยรุ่ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด นายเฉลิมพร ใยโพธิ์ทอง 1213/191 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  THAIRUNG OVERSEAS MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-530-9336-7
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1173/2555   โทรสาร/Fax: 02-530-9338
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
41 บริษัทจัดหางาน ไทยสมบูรณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด นางสาวลัดดา แก้วรากมุข 61 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
  THAISOMBOON MANPOWER DEVELOPMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-252-9298-9
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1015/2544   โทรสาร/Fax: 02-252-9297
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
42 บริษัทจัดหางาน ไทยเลเบอร์ ซัพพลาย จำกัด นายชาตรี หลายปัญญา 64,66,68 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
  THAI LABOUR SUPPLY CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-809-1750-4
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.241/2527   โทรสาร/Fax: 02-421-4944, 02-809-1760
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
43 บริษัทจัดหางาน เทคโน-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายกานต์ ศรีเปารยะ 38/3-4 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  TECHNO-THAI INTERNATIONAL MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-938-6921-7
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.110/2527   โทรสาร/Fax: 02-938-6928-9
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
44 บริษัทจัดหางาน ไทย ออลไรท์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด นายวุฒินันท์ แสนนุ 458 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  THAI ALLRIGHT CONSULTANT & DEVELOPMENT MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-949-8765
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1157/2554   โทรสาร/Fax: 02-949-8543
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
45 บริษัทจัดหางาน ธนวันต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางจุฑาทิพย์ ธัชพงศ์วัฒน์ 20/54 หมู่ที่ 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  TANAWAN INTERNATIONAL RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-538-1545, 02-538-1549
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1107/2550   โทรสาร/Fax: 02-538-1552
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
46 บริษัทจัดหางาน นครราชสีมา เอส แอนด์ วาย จำกัด นายจิรวัฒน์ จงธนโชติ 1377 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  NAKHONRATCHASIMA S & Y MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-559-0321-3
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1006/2543   โทรสาร/Fax: 02-559-0320, 02-559-0324
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
47 บริษัทจัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด นางสาวอรัญญา สกุลโกศล 290/201 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  BOSS DELIGHT MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-193-9185
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.729/2534   โทรสาร/Fax: 02-193-9186
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
48 บริษัทจัดหางาน บิลเดอร์ส จำกัด นายสมศักดิ์ ดิษฐานนท์ 3104/5 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  BUILDERS OVERSEAS EMPLOYMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-733-9059
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.915/2541   โทรสาร/Fax: 02-375-7599
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
49 บริษัทจัดหางาน บีสโก จำกัด นายประวิทย์ สมจิตร 387 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  BISCO PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-3228390 /02-3228027
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.512/2530   โทรสาร/Fax: 02-322-1935
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
50 บริษัทจัดหางาน บี.เอ็ม.เอ็ม.บิลเลี่ยน จำกัด นางสาวธัญสิริ เเซ่ตง 8 ซอยนาคนิวาส 48 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  B.M.M. BILLION MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-542-3875
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1156/2554   โทรสาร/Fax: 02-115-3709
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
51 บริษัทจัดหางาน บานซิง จำกัด นายภพพิรุฬห์ แซ่ย่าง 41/349 หมู่ที่ 12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  BANSING MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-363-4318-21
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1092/2548   โทรสาร/Fax: 02-363-4322
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
52 บริษัทจัดหางาน เบสท์ พรหมมา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายสมศักดิ์ พรหมมา 2842/1-2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
  BEST PROMMA INTERNATIONAL MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 044-213-941-2
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.327/2527   โทรสาร/Fax: 044-213570
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
53 บริษัทจัดหางาน ผ่องสกุล บิสซิเนส จำกัด นางสายพิณ เป็ง 56/95 หมู่ที่ 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
  PHONGSAKUL BUSINESS RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-959-2890, 02-959-1656
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1023/2544   โทรสาร/Fax: 02-959-1138
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
54 บริษัทจัดหางาน พนไพศาล จำกัด นางสุจีน ภูษิตวรกุล 97 หมู่ที่ 18 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
  PANAPAISAL RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 053-740-281
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.723/2534   โทรสาร/Fax: 053-740-282, 02-734-0932
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
55 บริษัทจัดหางาน โพธินันท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเพาเวอร์ จำกัด นายธีรศักดิ์ เธียรวัฒนกุล 1274-6 สี่แยกสุทธิสาร-รัชดา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
  POTINAN ENGINEERING & MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-277-9089
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.82/2527   โทรสาร/Fax: 02-275-2889
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
56 บริษัทจัดหางาน ฟาเอซ (ประเทศไทย) จำกัด นายสุรพล เมืองทราย 62/1 ซอยจาริพิบูลย์ ถนนพิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  FA-EZ MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-525-1577, 02-526-4013
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.29/2527   โทรสาร/Fax: 02-527-4754
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
57 บริษัทจัดหางาน มีเดีย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นายวิฑูรย์ ทวีอภิรดีวิภาศ 74,76 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
      โทรศัพท์/Tel: 02-538-8775-6
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.961/2542   โทรสาร/Fax: 02-538-9100
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
58 บริษัทจัดหางาน มิลเลี่ยน เอ็กซ์เพรส จำกัด นางสาวจุลจิรา หาสุข 1499 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  MILLION EXPRESS MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-559-2562-3
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.717/2534   โทรสาร/Fax: 02-559-3921-2, 02-559-3337
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
59 บริษัทจัดหางาน มาจู - จายา จำกัด นายธาดา แดนลินจงเด่น 456/73 หมู่ที่ 12 ซอยศูนย์การค้าประตูน้ำ ถนนมิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
  MAJU-JAYA MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 043-472-648
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.683/2534   โทรสาร/Fax: 043-472-636
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
60 บริษัทจัดหางาน เมย์ เดย์ จำกัด นายธนสาร สิงหวงษ์ 47/11 ซอยวิภาวดีรังสิต 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  MAY DAY PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-691-4514
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.898/2539   โทรสาร/Fax: 02-691-4515
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
61 บริษัทจัดหางาน ยี่ เซียน จำกัด ว่าที่ ร.ท.ธีระศักดิ์ ลู่ตระกูล 101-103,105 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  YU XIAN RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-932-6707
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.952/2542   โทรสาร/Fax: 02-932-6233
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
62 บริษัทจัดหางาน รุ่งชีวิน จำกัด นายกำธร ชีวินจรุงพนา 319 ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  RUNGCHEEWIN RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-360-8280-3
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1071/2546   โทรสาร/Fax: 02-360-8279
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
63 บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด นายอวิรุทธ์ วุฒิโชติวรกิจ 163/1 หมู่ที่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  VINC PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-949-9572
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.887/2539   โทรสาร/Fax: 02-949-9891
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
64 บริษัทจัดหางาน วี ดรากอน จำกัด นายอนุชา อินทะชัย 1213/339 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  V.DRAGON RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-530-9050-3
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.980/2543   โทรสาร/Fax: 02-949-0853
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: www.vdragon.net
65 บริษัทจัดหางาน วี.อาร์.เอส. แทรเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสาวปิยรัตน์ เจริญทรัพย์ 104/10-11 ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  V.R.S. TRAVEL CORPORATION AND MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-982-1014
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.468/2528   โทรสาร/Fax: 02-982-0479
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
66 บริษัทจัดหางาน วีแอล สยาม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด นายชลภัทร์ ชนิดพัฒนา 232/19 ซอยลาดพร้าว 93 (โชคชัย 3) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  V L SIAM DEVELOPMENT MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-542-1398
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.646/2533   โทรสาร/Fax: 02-542-1350
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
67 บริษัทจัดหางาน วาย พี จี กรุ๊ป จำกัด นายพรพิทักษ์ คงพุฒิคุณ 22/2 หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
  Y P G GROUP MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-5636685 / 042-312-626
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.954/2542   โทรสาร/Fax: 02-5636511
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
68 บริษัทจัดหางาน สยาม เวิร์ค แทรเวล จำกัด นางสาววิโรชา แซ่ผ่ง 126/272-3 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  SIAM WORK TRAVEL PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-509-5320-1, 02-509-5376
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1022/2544   โทรสาร/Fax: 02-509-5328
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
69 บริษัทจัดหางาน สุวรรณภูมิ ฮิวแมน ซัพพลาย จำกัด นายภูมิภัทร แซ่หลี่ 1/52 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 53 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  SUVARNBHUMI HUMAN SUPPLY PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-348-0200-1
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1113/2550   โทรสาร/Fax: 02-348-0202
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
70 บริษัทจัดหางาน เสนาเพาเวอร์ จำกัด นายสมบูรณ์ เจนเชี่ยวชาญ 51/434 ซอยนวลจันทร์ 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  SENA POWER RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-509-7321-3
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.965/2542   โทรสาร/Fax: 02-946-1242
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
71 บริษัทจัดหางาน หมิงเซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด นางสาวรัตนา เด่นกิริยาวาจา 56/40 หมู่ที่ 13 ซอยนวมินทร์ 70 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
  MINGSENG INTERNATIONAL MANPOWER SERVICE CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-988-9280-1, 02-988-9258
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1101/2549   โทรสาร/Fax: 02-988-9259
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
72 บริษัทจัดหางาน ลิ้งค์โปรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายวิชิต ศรีสิทธิเดชารักษ์ 7 ชั้นที่ 1 ซอยนาคนิวาส 57 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  LINKPRO INTERNATIONAL PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-932-9525-8
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.715/2534   โทรสาร/Fax: 02-932-9530, 02-932-9047
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
73 บริษัทจัดหางาน อันเลอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด นางสาวมยุรา แซ่ลี 1213/319 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  ANLER EXPRESS MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-559-2898
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1142/2553   โทรสาร/Fax: 02-530-9766
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
74 บริษัทจัดหางาน เอ.เค.แกรนด์ จำกัด นางสาวรัชนีกร แก้วพารา 163 หมู่ที่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  A. K. GRAND PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-949-9572
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1044/2545   โทรสาร/Fax: 02-949-9891
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
75 บริษัทจัดหางาน เอเซีย สตาร์ คอมเมอเชียล เวิลด์ จำกัด นางสาวสิริวรรณ พิทักษ์เจริญสุข 1817/101 ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  ASIA STAR COMMERCIAL WORLD PLACEMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-561-1598
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.986/2543   โทรสาร/Fax: 02-941-0039
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
76 บริษัทจัดหางาน เอฟ เอ็ม เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นายยศพนธ์ กิจสมบูรณ์ชัย 11/43 ซอยนวลจันทร์ 30 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  F M S ENTERPRISE RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-946-2570
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1153/2554   โทรสาร/Fax: 02-946-2570
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
77 บริษัทจัดหางาน เอมิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางมยุรี ยงวิศุทธ์ 99/21-22 ซอยสดพิณสรร (ซอยราชวิถี 1) ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  AMITY INTERNATIONAL MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-640-0440, 02-247-6376
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.962/2542   โทรสาร/Fax: 02-247-6374-5
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
78 บริษัทจัดหางาน เอส แอนด์ วาย บิสซิเนส จำกัด นางสาวยู้หลี แซ่ฟาง 36,38 ซอยลาดพร้าว 58/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  S & Y BUSINESS RECRUITMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-933-7041-2
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.993/2543   โทรสาร/Fax: 02-933-7043
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
79 บริษัทจัดหางาน เอสพีที ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ 104/11-12 หมู่ 12 ซ.ขุมทรัพย์นคร พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
  SPT SUPPLY INTERNATIONAL MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-4414611
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1069/2546   โทรสาร/Fax: 02-4414612
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
80 บริษัทจัดหางาน เอส.พี.ที.อินเตอร์แมเนจเม้นท์ จำกัด นางสาวกนกวรรณ แซ่หลี่ 456 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  S.P.T. INTERMANAGEMENT MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-539-8337, 02-539-8346
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.977/2543   โทรสาร/Fax: 02-539-8302
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
81 บริษัทจัดหางาน เอสพี ลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นายพิพัฒน์ นวลมิตวงศ์ 129/195 ชั้น 1-2 หมู่ที่ 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  SP LEADER INTERNATIONAL GROUP EMPLOYMENT CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-930-7214-6
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.974/2543   โทรสาร/Fax: 02-930-7214 ต่อ 105
        อีเมลล์/E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Website: ไม่มี
82 บริษัทจัดหางาน เอสโก้ จำกัด นางสุรีพร สุขเกษม 25/1 ตรอกมะขาม 1 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  ESCO EMPLOYMENT SERVICE CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-225-7876, 02-623-2850
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.654/2533   โทรสาร/Fax: 02-224-4135
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
83 บริษัทจัดหางาน เอ็น.ที.เค บิสซิเนส จำกัด นายสุทธิโรจน์ นันทิภาคย์วรกุล 89/27 ถนนริมคลองประปาฝั่งขวา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  N.T.K. BUSINESS MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-556-0638-9
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1035/2544   โทรสาร/Fax: 02-910-3001
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
84 บริษัทจัดหางาน โอ.พี.เอส. กรุ๊ป (1984) จำกัด นายชูเกียรติ มีศิริ 316/60 ถนนอดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
  THE OVERSEAS PLACEMENT SERVICE GROUP (1984) CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-9969093
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.657/2533   โทรสาร/Fax: 02-9969093
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี
85 บริษัทจัดหางาน โอ อี เอ็ม โอเวอร์ซี จำกัด นางสาวสุภาภาณ์ เสาวภา 1462,1464 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  O E M OVERSEA MANPOWER CO., LTD.   โทรศัพท์/Tel: 02-693-9223-6
  ใบอนุญาตเลขที่: ต.1121/2551   โทรสาร/Fax: 02-693-6656
        อีเมลล์/E-mail: ไม่มี
        Website: ไม่มี

 

Board Member

Board Member

MR. SURACHAI WANGWATTANANUKUL
(Honorary Chairman)
MISS ARANYA SAKULKOSOL
(Chairman)
MR. YOTSAPHON KITSOMBOONCHAI
(Vice Chairman)
MR. WACHIRA SAMRETTRAKUN
(Vice Chairman)
MR. GARN SRIPAURYA
(Secretary General)

Read more ...

Articles of Association Thai Overseas Manpower Association
Articles of Association

Recruitment Agency in Thailand for Overseas Jobs and Careers : Thai Overseas Manpower association.
Thai Overseas Manpower established under Trade association since 1966, been in supervised of the provincial commercial office Bangkok.

Section 1 Article
Section 2 Objectives
Section 3 Memberships
Section 4 Rights and duties of members
Section 5 Registration and care
Section 6 Boards Association
Section 7 Meeting
Section 8 Financial, Funds and accounts of the association
Section 9 Amendments, Terminations, Settlements of the Association
Section 10 Provisions

 

Read more ...

Advisory Board Thai Overseas Manpower Association

Advisory Board Member

PROFESSOR KRIENGSAK CHAROENWONGSAK, PHD
(Honorary Advisor)
MR. RANGSAN ANANT
(Advisory President)
MR. BANJONG CHUDPIMAI
(Advisory Vice President)
MR. SOMBOON WASHIRABOONSOOK
(Advisory)
MR. SOMCHAT NAKBUNJONG
(Advisory)

Read more ...

Association Code of Conduct Thai Overseas Manpower Association

 Association Code of Conduct

1. Must not shows intention of cheating and deceiving of job applicants directly or indirectly.
2. Must not take applicant to have skill test, physical examination, examination of personal records without having actual job position
3. Shall not execute marketing by bringing damage to the country or cause applicant to pay additional expense or destroy reputation of competitor.
4. Must be responsible for, workers dispatched overseas, when they do not receive justice to comply with employment contract or face adversity overseas.
5. Shall not collect placement fee from applicant in excess rate specified by law.
6. Must not process to illegally dispatch applicant overseas.
7. Must not act as ostensible agent for dispatching workers overseas.
8. Must not cooperate or conspire with foreign employer

Read more ...

Principal Objectives Thai Overseas Manpower Association

Principal Objectives

(1)    Promote foreign employment placement.
(2)    Support and help members to solve problems including negotiating with the outsiders for mutual benefit in the foreign placement to benefit members and workers.
(3)    Research on the type of business in the objects, exchange and propagate technological knowledge....

Read more ...

History Thai Overseas Manpower Association

Association Introduction

  • Founded by former Director General of the Department of Employment, Prasit Chaitongpan, Grerksak Sakbodin of Grerks Thai Enterprise Recruitment Co., Ltd. and Mr. Bovorn Sripaurya of Al-Rubaian & Associated Manpower Co., Ltd.
  • Representing the interests of the manpower supply business in Thailand
Read more ...

Toma News

Web link