ประเภทสมาชิก

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ บริษัทจัดหางานไปต่างประเทศและเป็นผู้ถือใบอนุญาต โดยมีตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจเต็มซึ่งผู้แทนนั้นจะต้องมีรายได้ หรือเป็นผู้ถือหุ้น และมีตำแหน่งในบริษัทจัดหางานไปต่างประเทศนั้นซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานไปต่างประเทศ บริษัทค้ำประกันสินเชื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โรงเรียนฝึกอบรมฝีมือแรงงานไปต่างประเทศ สถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

คุณสมบัติของสมาชิก

ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

1. ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
1.3 ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้ลงโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่กระทำโดยประมาท
1.4 ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
1.5 เป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงพอสมควร
1.6 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีจรรยาบรรณอันดีในการประกอบอาชีพ

2. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล

2.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.2 มีฐานะมั่นคงพอสมควร

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม

ลำดับ

ประเภท

ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก

ค่าบำรุงสมาคม (รายปี)

1

สมาชิกสามัญ

10,000 บาท

8,000 บาท

2

สมาชิกวิสามัญ

5,000 บาท

2,500 บาท

3

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ไม่มี

ไม่มี

เอกสารประกอบการยื่นสมัครเป็นสมาชิก

  1. ใบสมัครสมาชิก
  2. สำเนาใบอนุญตาจัดหางานไปต่างประเทศ
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือใบอนุญาต

Download Application Form

Register extraordinary member

Register ordinary member


Toma News

Web link