วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

(1)    ส่งเสริมการประกอบธุรกิจจัดหางานไปทำงานต่างประทศ
(2)    สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งเจราจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจจัดหางานไปทำงานต่างประเทศเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและคนหางาน
(3)    ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ  ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจจัดหางานไปต่างประเทศ
(4)    ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
(5)    ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนาความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพและวินัยของคนหางานไปต่างประเทศ ให้ได้มาตรฐาน
(6)    ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริม การจัดหางานในต่างประเทศการลดค่าใช้จ่ายของคนหางานไปต่างประเทศ การป้องกันปราบปรามหลอกลวง ต้มตุ๋นคนหางานไปต่างประเทศ
(7)    ส่งเสริมการผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ
(8)    ทำความตกลงหรือวางระเบียบ และจรรณยาบรรณให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(9)    ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับคนหางานหรือสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ
(10)    ส่งเสริมสถานฝึกอบรมภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ
(11)    ส่งเสริมสถานทดสอบฝีมือภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ
(12)    ส่งเสริมสมาชิกจัดหาสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายให้คนหางานไปต่างประเทศกู้ยืมไปต่างประเทศ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยลง
(13)    ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุ้กเกอร์
(14)    ไม่มีวัตถุประสงค์แบ่งปันผลกำไร หรือรายได้ให้แก่สมาชิก หรือดำเนินการในทางการเมือง
(15)    ตรวจสอบความประพฤติ และการประกอบธุรกิจของสมาชิกแล้วออกหนังสือรับรองความประพฤติในการประกอบธุรกิจ ตามที่สมาชิกร้องขอหรือตามความประสงค์ของทางราชการ
(16)    ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใดๆดังต่อไปนี้

(16.1)     ประกอบธุรกิจโดยสมาคมเอง หรือเข้าดำเนินการในการประกอบธุรกิจของสมาชิกหรือเข้ามีส่วนถือหุ้นเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนในการประกอบธุรกิจกับบุคคลใดๆ
(16.2)     ดำเนินการด้วยประการใดๆ ในอันที่จะกดราคาค่าบริการให้ตกต่ำเกินสมควรหรือทำให้สูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดปั่นป่วนเกี่ยวกับราคาค่าบริการ
(16.3)    ให้เงิน หรือให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้เพื่อการกุศลสาธารณะ หรือตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม
(16.4)     ดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อเพิ่ม ลด หรือจำกัดปริมาณคนหางานไปต่างประเทศและการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นผลเสียหายแก่ตลาด ภายในหรือภายนอกประเทศหรือเศรษฐกิจของประเทศ
(16.5)    ดำเนินการด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของการประกอบธุรกิจ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายหรือตามระเบียบของทางราชการ
(16.6)     ดำเนินการด้วยประการใดๆ อันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศหรือต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(16.7)    กีดกัน หรือขัดขวาง มิให้ผู้ใดที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้ตามข้อบังคับของสมาคมเข้าเป็นสมาชิกหรือบังคับด้วยประการใดๆให้เข้าเป็นสมาชิกโดยผู้นั้นไม่สมัครใจหรือให้สมาชิกออกจากสมาคมโดยเจตนาอันไม่สุจริตหรือขัดต่อข้อบังคับของสมาคม
(16.8)    เปิดเผยสถิติ เอกสารหรือข้อความอันเกี่ยวกับประโยชน์ ส่วนได้เสียโดยเฉพาะของสมาชิกผู้ใเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกผู้นั้น


แกลลอรี่ข่าว

เว็บลิงค์