จรรยาบรรณของสมาคม สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

 จรรยาบรรณของสมาคม

1. ต้องไม่ดำเนินการอันเป็นการส่อเจตนาหลอกลวงคนหางานโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ต้องไม่นำคนหางานไปทดสอบฝีมือ ไปตรวจโรค ทำประวัติอาชญากรรม โดยไม่มีงานอยู่จริง
3. ต้องไม่ดำเนินการด้านตลาดที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติ หรือเป็นเหตุให้คนหางานต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือทำลายชื่อเสียงนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานอื่นๆ
4. ต้องรับผิดชอบ ดูแลคนหางานที่ส่งไปทำงานในต่างประเทศ เมื่อประสบปัญหาที่คนงานไม่ได้รับความเป็นธรรม และดำเนินการให้นายจ้างปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หรือประสบเคราะห์กรรมในต่างประเทศ
5. ต้องไม่เก็บค่าบริการจากคนหางานเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
6. ต้องไม่ดำเนินการส่งคนหางานไปต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย
7. ต้องไม่ให้บุคคลอื่นเชิด เพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
8. ต้องไม่ร่วมมือ หรือรู้เห็นเป็นใจกับนายจ้างต่างประเทศ ในการลิดรอนสิทธิประโยชน์ของคนหางาน ที่พึงได้ตามกฎหมายหรือสัญญาจ้าง โดยจงใจเอามาเป็นประโยชน์ของบริษัทจัดหางานหรือนายจ้าง
9. จะดำเนินธุรกิจจัดหางานให้ก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์ของตลาดแรงงานโลก


แกลลอรี่ข่าว

เว็บลิงค์