ข้อบังคับของ สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

ข้อบังคับของสมาคม

ข้อบังคับของ : สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ Thai Overseas Manpower Association
สมาคมการค้านี้ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนการค้าประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมวดที่ 1 บทความทั่วไป
หมวดที่ 2 วัตถุที่ประสงค์
หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ
หมวดที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวดที่ 5 ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม
หมวดที่ 6 คณะกรรมการของสมาคม
หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่
หมวดที่ 8 การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม
หมวดที่ 9 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี
หมวดที่ 10 บทเฉพาะกาล

ดูรายละเอียด : ข้อบังคับของสมาคม


แกลลอรี่ข่าว

เว็บลิงค์