สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ Thai Overseas Manpower Association ไปร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกระทรวงแรงงาน นายอารักษ์  พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน


Toma News

Web link