ไทย - กาต้าร์ร่วมหารือเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ประชุมคณะกรรมการร่วมตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์เกี่ยวกับระเบียบการจ้างแรงงานไทยในรัฐกาตาร์ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

ประเด็นในการหารือ มีดังนี้
1. โอกาสในการจ้างแรงงานฝีมือในกาตาร์
2. แนวทางและวิธีการจ้างแรงงานไทยในกาตาร์
3. การใช้ระบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ (E-Link) เพื่อเก็บข้อมูลคนหางาน ตำแหน่งงาน บริษัทจัดหางาน และข้อมูลของนายจ้าง
4. ประสบการณ์ของไทยในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานประเทศเป้าหมายอื่น

ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในกาตาร์ ประมาณ 7,000 คน ส่วนใหญ่ทำงานในสาขาช่างฝีมือในภาคก่อสร้าง เช่น ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างประกอบท่อ ช่างปูน และคนงานทั่วไป  และภาคบริการ (นวด/สปา)  ซึ่งเดินทางโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานมากที่สุด รองลงมาคือแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

ไทย - กาต้าร์กับการจ้างแรงงาน
ไทย - กาต้าร์กับการจ้างแรงงาน
Thai-Qatar
Thai-Qatar
ไทย - กาต้าร์กับการจ้างแรงงาน

Toma News

Web link